• 034-854337, 034-854962 Fax. 034-854963
  • centralengineering@ctethailand.com
  • จันทร์ - เสาร์: 08.00 - 17.00

Transportation Management และ Green Logistics

บริการจัดส่งสินค้าด้วยการจัดตารางการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควบคุณเวลาด้วยระบบ GPS เพื่อการติดตามแบบ Real Time พร้อมลดต้นทุนการขนส่งและมลภาวะด้วย Transportation Management & Green Logistic

  • ทำการค้นหาเส้นทางการเดินรถที่ใกล้ที่สุด เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาในการขนส่ง
  • วางแผนการเดินรถ โดยจัดตารางการเดินรถกับการส่งมอบให้สัมพันธ์กัน ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน
  • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่หมุนเวียนได้
  • เลือกใช้ขนาดรถให้เหมาะสมกับสิ่งของที่บรรทุก
  • ลดการขนส่งวิ่งเที่ยวเปล่า โดยการนำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่อยู่ตามเส้นทางเดินรถกลับมาด้วย
  • ควบคุณเวลาในการส่งมอบด้วยระบบ GPS เพื่อการติดตามตำแหน่งของรถขนส่งแบบ Real Time
© Copyright 2015 by Central Engineering Thailand